Vergilendirme Boyutu ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Vergilendirme Boyutu ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Vergilendirme Boyutu ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7351 sayılı kanun ile kurumlar tarafından yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına "iştirak kazancı istisnası" getirilmiştir. Mükellefiyet durumuna göre;
a) Tam Mükellef Gerçek Kişi Olması Durumu
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca dağıtılsın veya dağıtılmasın GSYF kazançları üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Tam mükellef gerçek kişiler tarafından GSYF'lerdan elde edilen kar payları, Gelir Vergisi Kanunu'nun 22 nci maddesinde yer alan, tam mükellef kurumlardan elde edilen, kar paylarının yarısının gelir vergisinden müstesna olduğu hükmü uyarınca, kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna tutulacaktır. İstisna tutarının üzerinde kalan kısım ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Gerçek kişiler tarafından beyan edilmesi gereken gelir toplamının ilgili yıl için geçerli gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan haddi aşmaması koşuluyla (2021 yılı için 53.000,00 TL), anılan kar payı beyan edilmeyecektir.
b) Dar Mükellef Gerçek Kişi Olması Durumu
Tam mükellef GSYF'lerdan kar payını elde eden gerçek kişinin Türkiye'de dar mükellef statüsünde olması durumunda, bu kişiler tarafından elde edilmiş olan kar payı üzerinden %0 oranında bir tevkifat yapılmış olduğundan dolayı, Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, anılan dar mükellef gerçek kişiler tarafından bu gelirden dolayı beyanname verilmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de oluşan bu kazanç üzerinden Türkiye hiçbir şekilde vergi almamış olmaktadır.
GSYF 'den Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi
a) Tam Mükellef Kurum Olması Durumu
Türkiye'de faaliyette bulunan GSYF'den kar payını elde edenin tam mükellef bir kurum olması durumunda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-a maddesine istinaden bu kazanç istisnaya tabi tutulacaktır.
b) Dar Mükellef Kurum Olması Durumu
Türkiye'de faaliyette bulunan GSYF/GSYO'dan kar payını elde edenin dar mükellef bir kurum olması durumunda, bu kurumlar tarafından elde edilmiş olan kar payı üzerinden %0 oranında bir tevkifat yapılmış olduğundan ve dağıtılan kar payları üzerinden ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca tevkifat yapılmasının mümkün olmadığından dolayı, anılan dar mükellef kurumlar tarafından bu gelirden dolayı beyanname verilmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de oluşan bu kazanç üzerinden Türkiye'de hiçbir şekilde vergi alınmamış olmaktadır.
GSYF Katılma Payları Paylarının Elden Çıkarılması Açısından (Değer Artış Kazancı)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) katılma paylarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak kabul edilmektedir.
a) Elden Çıkaranın Tam Mükellef veya Dar Mükellef Gerçek Kişi Olması Durumu
GSYF'lere ait katılma paylarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışından (elden çıkarılmasından) elde edilen kazançlar;
- %0 oranında stopaja tabidir,- Stopaj nihai vergilemedir,
- Beyan edilmeyecektir.
b) Elden Çıkaranın Tam Mükellef Kurum Olması Durumu
GSYF'lere ait katılma paylarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışından (elden çıkarılmasından) elde edilen kazançlar;
- %0 oranında stopaja tabidir.
- Kurumlar vergisine tabidir.
Banka ve aracı kurum aracılığı olmaksızın alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar;
- Stopaja tabi değildir.
- Kurumlar vergisine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri iştirak hissesi olarak değerlendirilmediğinden GSYF'lere ait katılma paylarının satışından elde edilen kazançlar için şimdilik %75'lik istisna uygulanamamaktadır ancak konu özelinde bir takım yeni düzenlemelerin gündemde olduğu bilinmektedir.
c) Elden Çıkaranın Dar Mükellef Kurum Olması Durumu
GSYF'lere ait katılma paylarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışından (elden çıkarılmasından) elde edilen kazançlar;
- %0 oranında stopaja tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
- Beyan edilmeyecektir.
Banka ve aracı kurum aracılığı olmaksızın alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar;
- Stopaja tabi değildir.
- Kurumlar vergisine tabidir. Yine Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri iştirak hissesi olarak değerlendirilmediğinden GSYF'lere ait katılma paylarının satışından elde edilen kazançlar için %75'lik istisnası şuanda uygulanmamaktadır. Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar bakımından ilgili Çifte Vergileme Önleme Anlaşması hükümlerine göre işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.


Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A)
Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsis eden girişim sermayesi yatırım fon veya ortaklıklarına sermaye koyan işletmelerin vergisel açıdan teşvik edilmesi amacıyla 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi düzenlenmiştir. 325/A maddesi şu şekildedir; "Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20'sini aşamaz.
Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." Bu düzenleme 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/12'nci maddesinin "Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı" hükmü ile gelir vergisi mükelleflerinin beyan edilecek matrahlarından indirim imkanı getirilmiştir. Aynı şekilde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-g maddesinin "213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı" hükmü ile kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan edilecek matrahlarından indirim imkanı getirilmiştir.

Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A) İndirim Konusu
Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;

1.      İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.),
2.      Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,
3.      Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A) İndirim tutarının hesaplanması

İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak; [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A) İndirim tutarının hesaplanması (özellikli hususlar)

Geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.

Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faiziyle birlikte mükelleften tahsil edilecektir. İndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz sermayenin %20'sini aşamayacaktır.

Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A) İndirim tutarının hesaplanması (Örnek)
Örnek: 

Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.Ş.'nin 2021 yılı dönem sonu öz sermayesi 800.000 TL olup, şirket 2021 yılında 170.000 TL kazanç elde etmiştir. Şirketin kurumlar vergisi beyannamesindeki ilave indirimler şu şekildedir;


Şirketin beyan edilen matrahının %10'u olan 10.000 TL'yi girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon hesabına almıştır.
Bu durumda (A) A.Ş., beyan edilen gelirin %10'unu ve dönem sonu öz sermayesinin %20'sini aşmayacak şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, ilgili yıla ait vereceği kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.
Böylece Girişim Sermayesi Fonu İndiriminin de hesaplanmasıyla matrah şu şekilde hesaplanacaktır;

Ticari Kar
170.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) 30.000
Geçmiş Yıl Zararı (-) (50.000)
Serbest Bölge Kazancı İstisnası (-) (50.000)
Girişim Sermayesi Fonu İndirimi (-) (10.000)

Kurumlar Vergisi Matrahı 90.000
Fon olarak indirim konusu yapılan 10.000 TL'nin pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir.
(A) A.Ş.'nin ilgili yıl sonuna kadar, ayırmış olduğu 10.000 TL fon tutarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapmaması halinde, indirim konusu yaptığı 10.000 TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen (10.000 x %25) 2.500 TL vergi, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Girişim Sermayesi Fonu (VUK 325/A) Fon tutarının vergilendirilmesi

Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılmakla birlikte, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların;
·         Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
·         İşletmeden çekilmesi,
·         Ortaklara dağıtılması,
·         Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,
·         Mükelleflerce işin terki,
·         İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,
·         Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde diğer kazançlarla ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir.
Fon tutarları, beyan edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim ve istisnalar ile ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir.
Belirtilen durumlarda sadece girişim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim konusu yapılan tutarlar vergiye tabi tutulacak olup daha önce beyannamede indirim konusu yapılan tutarlar bakımından ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Girişim Sermayesi Fonları ile ilgili 25 Mart 2022 Tarihli Torba Yasa

Yatırım Fonu Payı alan şirketler için TBMM bünyesinde 25 Mart 2022 tarihinde yeni bir torba yasa teklifi sunulmuştur. Eğer bu kanun teklifi kabul edilir ve  yasalaşırsa;
7351 sayılı kanun ile yatırım fonu kar paylarına getirilen vergi istisnasını tamamlayacak olan bu kanun teklifi, şirketlerin bono, tahvil gibi menkul kıymetlere doğrudan yatırım yapmak yerine, yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmaları nedeniyle önemli vergisel avantajlar getirecektir.

Örneğin Hazine Bonosu, özel şirket tahvil ve bonoları ile sabit getirili benzeri ürünlerden elde edilen gelirler Kurumlar Vergisine tabi iken, portföyü Hazine bonosu, özel şirket bonolarından oluşan yatırım fonlarından sağlanacak olan gelirler vergiye tabi olmayacaktır.
Özellikle kazançları faiz, kâr payı, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan şirketler için (Örn: Holding şirketler, portföy yöneten şirketler v.b. gibi) bu yasa büyük avantaj yaratacak görünmektedir. 
Mali Müşavir Cihat AKÇAY - Tüm Hakları Saklıdır
Mali Müşavir Cihat AKÇAY - Tüm Hakları Saklıdır